Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ Obchodní podmínky

 fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona

Jitky Javůrkové,

místem podnikání Na hlídce 2142/10, Praha 3, PSČ 130 00,

identifikační číslo: 06791832,

zapsané v Živnostenském rejstříku

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.kurzy-aranzovani-kvetin.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1.      Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona Jitky Javůrkové, místem podnikání Na hlídce 2142/10, Praha 3, identifikační číslo 06791832, zapsané v Živnostenském rejstříku (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo na lektorskou činnosti v oblasti aranžování květin (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na internetové adrese http://www.kurzy-aranzovani-kvetin.cz/, a to prostřednictvím Webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webové stránky Poskytovatele umístěné na adrese http://www.kurzy-aranzovani-kvetin.cz/ (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít s Poskytovatelem Smlouvu, jedná při objednávání provedení díla v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.      Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmíne

2. Uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace Objednatele provedené na Webové stránce může Objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Objednatel provádět objednávání kurzů (dále jen „Uživatelský účet“). V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Objednatel provádět objednávání kurzů též bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na Webové stránce a při objednávání kurzů je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Objednatelem v Uživatelském účtu a při objednávání kurzů jsou Poskytovatelem považovány za správné.

2.3.      Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Objednatele.

2.4.      Objednatel není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Objednatel svůj Uživatelský účet déle než jeden (1) rok nevyužívá, či v případě, kdy Objednatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.6.      Objednatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření smlouvy

3.1.      Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam kurzů nabízených Poskytovatelem k objednání, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených kurzů. Ceny nabízených kurzů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka objednání kurzů a ceny těchto kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky objednání kurzů umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto kurzů.

3.2.      Pro objednání kurzu vyplní Objednatel objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-  objednávaném kurzu (objednávaný kurz  „vloží“ Objednatel do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu) a

-  způsobu úhrady ceny kurzu (dále společně jen jako „Objednávka“).

3.3.      Před zasláním Objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Objednatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „závazně objednat“. Údaje uvedené v jsou Poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Objednatele“).

3.4.      Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (počet kurzů, výše ceny kurzu) požádat Objednatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5.      Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Poskytovatelem zasláno Objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Objednatele.

3.6.      Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně Obchodních podmínek).

3.7.      Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám.

4. Cena kurzu a platební podmínky

4.1.      Na základě uzavření Smlouvy Poskytovatel vystaví Objednateli fakturu s náležitostmi daňového dokladu ohledně objednaného kurzu a zašle ji na Elektronickou adresu Objednatele (dále jen „Faktura“).

4.2.      Cenu kurzu Objednatel uhradí Poskytovateli bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele č. 19-5806050237/0100 (dále jen „Učet prodávajícího“) a to jedním z následujících způsobů:

  • 25% ceny kurzu (dále jen „Záloha“) Objednatel uhradí neprodleně po obdržení faktury a zbývajících 75% ceny kurzu Objednatel uhradí do data splatnosti Faktury, nebo
  • Objednatel uhradí 100 % ceny kurzu neprodleně po obdržení Faktury.

4.3.      Objednatel je povinen uhrazovat cenu kurzu společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo Faktury). Závazek Objednatele uhradit cenu kurzu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

5. Odstoupení od smlouvy a smluvní pokuta

5.1.      V případě, že Objednatel neuhradí celkovou cenu kurzu do splatnosti Faktury, má Poskytovatel právo na smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení Objednatele se zaplacením celkové ceny kurzu.

5.2.      Poskytovatel si vyhrazuje právo konání kurzu zrušit v případě, že se nejpozději dva (2) pracovní dny před dnem konání kurzu nepřihlásí více než šest (6) účastníků. Tuto skutečnost je Poskytovatel povinen Objednateli neprodleně oznámit zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty Objednatele.

5.3.      Objednatel svojí účast na kurzu zruší zasláním zprávy o odstoupení na kontaktní emailovou adresu Poskytovatele. Zpráva o odstoupení musí obsahovat příslušné kontaktní údaje Objednatele kurzu a dále přesný popis objednaného kurzu (název, datum a čas konání kurzu). Na oznámení či zprávy Objednatele, které nebudou splňovat výše uvedené náležitosti, nebude brán zřetel.

5.4.      V případě, že Objednatel uhradí celkovou cenu kurzu, ale následně svojí účast zruší ne později než pět (5) pracovních dní před dnem konání kurzu, má Poskytovatel právo na smluvní pokutu ve výši 30% celkové ceny kurzu.

5.5.      V případě, že Objednatel uhradí celkovou cenu kurzu, ale následně svojí účast zruší později než pět (5) pracovních dní před dnem konání kurzu, má Poskytovatel právo na smluvní pokutu ve výši 100% celkové ceny kurzu.

5.6.      V případě, že se Objednatel svojí účast na kurzu předem nezruší a ve sjednaném termínu a době se na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení ceny kurzu ani na náhradní termín kurzu.

6. Odpovědnost za vady a reklamace

6.1.      V případě, že kurz neproběhne dle podmínek stanovených v této Smlouvy, je Objednatel oprávněn kurz reklamovat.

6.2.      Reklamace se uplatňuje písemně u Poskytovatele na adrese místa podnikání Poskytovatele, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne konání kurzu, jinak odpovědnost Poskytovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je Objednatel povinen uvést důvod reklamace a detailní popis jednotlivých vad.

6.3.      Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejího uplatnění.

6.4.      Pokud Poskytovatel uzná reklamaci za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu a to jedním z následujících způsobů: poskytnutím slevy z ceny kurzu, vrácením celkové ceny kurzu nebo poskytnutím bezplatné účasti na jiném odpovídajícím kurzu aranžování květin, který je součástí jeho nabídky. Volba nároku při reklamaci vad náleží Poskytovateli.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.      Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.

7.2.      Objednatel není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.

7.3.      Poskytovatel není ve vztahu ke Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

7.4.      Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1.      Ochrana osobních údajů Objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2.      Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).

8.3.      Objednatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Poskytovatelm, a to pro účely realizace práv a povinností z Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Poskytovatelem.

8.4.      Objednatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje při Objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých Osobních údajích.

8.5.      Zpracováním Osobních údajů Objednatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetím osobám.

8.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7.      Objednatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Poskytovatele.

8.8.      V případě, že by se Objednatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost Objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

8.9.      Požádá-li Objednatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8.10.    Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele.

9. Doručování

9.1.      Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu.

9.2.      Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

10. Záverečná ustanovení

10.1.      Pokud vztah související s užitím Webové stránky nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.      Poskytovatel je oprávněn k provádění díla na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3.      Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4.      Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

Kontaktní údaje Poskytovatelho: adresa pro doručování Na hlídce 2142/10, Praha 3, PSČ 130 00, adresa elektronické pošty javurkova@kurzy-aranzovani-kvetin.cz, telefon +420 777 707 140.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. března 2018.